CREU EICH LLE’R GRONFA LOTERI FAWR, RHONDDA UCHAF YN Y DYFODOL NATURIOL

Mae Creu Eich Lle yn rhaglen a ariennir ar y cyd gan y Gronfa Loteri Fawr (o arian a godir trwy werthiannau tocynnau’r Loteri Genedlaethol) ac arian cyfrifon segur a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru.

Y rhaglen oedd y rhaglen gyntaf a gynlluniwyd fel rhan o gyfeiriad newydd y Gronfa Loteri Fawr i fod yn rhoi pobl a chymunedau ar flaen y gad – hynny yw, rhoi pobl a’u cymunedau wrth Calon y prosiectau y maent yn eu hariannu.

Nod y rhaglen yw ‘dod â phobl at ei gilydd i’w helpu i lunio ac arwain y gwaith o drawsnewid eu hamgylchedd naturiol lleol’. Nod y rhaglen yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau fel bod:

  • Mae pobl yn chwarae rhan lawn yn y gwaith o drawsnewid eu mannau awyr agored lleol a ffurfiwyd partneriaethau cryf iawn rhwng pobl a sefydliadau lleol.
  • Trwy alluogi pobl i drawsnewid y ffordd y maent yn gweld ac yn defnyddio mannau awyr agored, byddant yn:
    • Meddu ar yr hyder a’r gallu i ddylanwadu ar benderfyniadau am eu cymunedau sydd â mwy o reolaeth dros eu hamgylchedd lleol a chymryd rhan ynddynt.
    • Bod â gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o werth mannau awyr agored, yn enwedig eu cyfraniad at iechyd a lles, a’r potensial ar gyfer creu busnes, swyddi a chyfleoedd hamdden cynaliadwy.
  • O ganlyniad i’r rhaglen a’r hyn y mae cymunedau’n ei ddysgu, bydd ganddynt yr hyder a’r awydd i gymryd camau pellach, i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n gwella eu cymunedau lleol

Cynlluniwyd y rhaglen i ymgorffori egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac roedd am ariannu prosiectau a fyddai’n gwneud effaith barhaol, gynaliadwy i wella agweddau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol cymunedau.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Creu Eich Gofod a chymryd rhan mewn rhyw ffordd, cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.